สายตรงผู้อำนวยการ
 

 

ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์เพ็ญสุข เกตุมณี
ตำแหน่ง           :  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและงบประมาณ
เบอร์โทร           :  074-200344
เบอร์มือถือ :  081-5350095
e-mail             :  pensuk@hu.ac.th
 
 
  สำนักนโยบายและงบประมาณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200343 -4 โทรสาร 074-200383 Email : opb.hu@gmail.com