เตรียมรับ"การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ระหว่างวันที่ 23 กันยายน-4 ตุลาคม 2559"

Ignite Show by Hatyai U 
 วันพุธที่ 28 กันยายน 2559
ณ ห้องสตูดิโอ คณะนิเทศศาสตร์  อาคาร U-Plaza

เตรียมรับ "การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักนโยบายและงบประมาณจัดอบรมการใช้ระบบ eProject และ Monthly report ในวันที่18 สิงหาคม 2559 เวลา13:30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ U 309

เชิญชวนอาจารย์ประจำหลักสูตรเขียนบอกเล่าและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่ง ที่ได้รับ จ ากการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร ผ่านระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (eKM) 
 

กิจกรรม HU Big Cleaning Plus Health and Heart Day ครั้งที่ 21 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา  

   
 
ฝ่ายพัฒนาระบบงานและการจัดการความรู้ สำนักนโยบายและงบประมาณ จัดอบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการเขียนคู่มือ การบริหารโครงการ วันที่ 14 กันยายน 2559
โครงการ "HU Big Cleaning Plus Health and Heart Day ครั้งที่ 21" วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา ม.หาดใหญ่
ผู้บริหาร มอบนโยบายในการประชุมบุคลากร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 / 2559 ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ วันที่ 10 สิงหาคม 2559
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดอบรมเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2559
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Digital Learning 2016-2018 วันที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง Port De Biz อาคารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  More Events >>
 

 
  สำนักนโยบายและงบประมาณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200343 -4 โทรสาร 074-200383 Email : opb.hu@gmail.com