Quality Assurance
 

 

   
รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
1
   
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี
2
   
แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
3
 
 
  สำนักนโยบายและงบประมาณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200343 -4 โทรสาร 074-200383 Email : opb.hu@gmail.com