Policy and Planning
 

 

   
ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารโครงการอย่างมีธรรมาภิบาล
   
แบบฟอร์มโครงการทั่วไป
   
แบบฟอร์มโครงการพัฒนาบุคลากร
   
แบบฟอร์มโครงการไม่ใช้งบประมาณ
   
แบบฟอร์มโครงการด้านบริการวิชาการ
   
แบบฟอร์มโครงการจัดโดยนักศึกษา
   
แบบฟอร์มขออนุมัติงบประมาณจัดกิจกรรม / โครงกา
   
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงวันจัดโครงการ
   
แบบฟอร์มเบิกงบประมาณโครงการชุด

 

 

 
 
  สำนักนโยบายและงบประมาณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200343 -4 โทรสาร 074-200383 Email : opb.hu@gmail.com